توضیح انگلیسی

The 53-byte basic information unit within an ATM network. The user traffic is segmented into cells at the source and reassembled at the destination. An ATM cell consists of a 5-byte ATM header and a 48-byte ATM payload, which contains the user data.

توضیح فارسی

یک واحد اطلاعات با 53 بایت در یک شبکه ATM. ترافیک کاربر به بخش های سلولی در منبع تقسیم می شود و در مقصد مجددا تشکیل می شود. یک سلول ATM دارای 5 بایت هدر ATM و یک باند ATM با ظرفیت 48 بایت است که حاوی داده های کاربر است.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *