توضیح انگلیسی

Logical grouping of information sent as a network layer unit over a transmission medium without prior establishment of a virtual circuit. IP datagrams are the primary information units in the Internet. The terms frame, message, packet, and segment are also used to describe logical information grouping at various layers of the OSI reference model and in various technology circles.

توضیح فارسی

Datagram یک واحد انتقال پایه ای است که با یک packet-switched network ارتباط دارد. Datagramها به طور معمول در قسمت های header و loadload ساختار دارند. Datagramها یک سرویس ارتباطی بدون اتصال در یک packet-switched network را فراهم می کند. زمان تحویل، زمان ورود و سفارش ورود datagram ها نیاز نیست توسط شبکه تضمین شود.

اصطلاح datagram اغلب مترادف packet است، اما برخی از تفاوت ها وجود دارد. اصطلاح datagram به طور کلی برای packet های یک سرویس غیرقابل اعتماد استفاده می شود، که در صورت عدم انجام تحویل نمی تواند به فرستنده اطلاع دهد، در حالی که اصطلاح packet برای همه نوع بسته ها چه قابل اعتماد باشد یا نه استفاده میشود.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *