Site Linkها در اکتیودایرکتوری می توانند با استفاده از دو مکانیزم replicate را انجام دهند. پروتکل (Directory Service Remote Procedure Call (DS-RPC پروتکل پیشفرض جابجایی اطلاعات intersite replication بین سایتهای اکتیودایرکتوری است. برای مشاهده و تغییر تنظیمات این پروتکل باید در کنسول Active Directory Site and Services به پوشه IP که در واقع ابزار کانفیک  پروتکل DS-RPC در اکتیودایرکتوری است، مراجعه کرد. پروتکل دیگری که برای انجام replication در سایتهای اکتیودایرکتوری استفاده میشود، پروتکل SMTP است که در کنسول Active Directory Site and Services و در زیر پوشه IP قرار دارد.